Là thỏa thuận pháp lý điều chỉnh theo luật Hoa Kỳ giữa Google và người sử dụng Google Apps. Bất cứ ai sử dụng dịch vụ Google Apps for Work đều phải hiểu hoặc bắt buộc hiểu rằng đã đọc và đồng ý thỏa thuận Google Apps for Work. Các tranh chấp pháp lý giữa các bên liên quan sẽ được ưu tiên giải quyết dựa trên thỏa thuận riêng đã giao kết và luật pháp địa phương. Nếu vẫn không giải quyết được, sẽ chiếu theo Thỏa thuận Google Apps for Work và cuối cùng là theo pháp luật hiện hành của Hoa Kỳ.

Thỏa thuận Google Apps for Work